Покана за свикване на общо събрание на сдружение Макензи

 

 

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел .Макензи – гр./с. .Бургас на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на .15.05.2019 г. в .18:00 ч. в гр./с. .Бургас ул. Ангел Димитров № 88 при следния дневен ред:

1. приемането на ГФО и ГДД

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.